مطالعات آموزش زبان فارسی, دوره (4), شماره (8), سال (2019-9) , صفحات (85-112)

عنوان : ( اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سعیده سرافرازیزدی , عطیه کامیابی گل , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر اعتبار سنجی و روایی سنجی آزمون تعیین سطح مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد است. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و جمعیت آماری حاضر 51 نفر از فارسی‌آموزان آن مرکز در سال 98 است. برای رسیدن به هدف تحقیق و تعیین پایایی آزمون، از آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتیجۀ 802/0 برای این آزمون تلقی می‌شود و نشان از ثبات درونی آزمون است. برای به دست آوردن روایی آزمون از تحلیل گویه شامل درجه تشخیص و درجه سختی استفاده می‌شود و همچنین در یک مصاحبه کتبی نظرات و پاسخ‌های مدرسان و فارسی آموزان در سطح آزمون، سختی آزمون و کافی بودن زمان آزمون مورد بررسی قرار گرفته است. روایی محتوایی آزمون توسط اساتید مرکز «خوب» ارزیابی شده است نتیجه ارزیابی روایی نشان داد معادل 38 درصد سوالات مطلوب و معادل 62 درصد، تشخیص بین زبان آموز قوی از ضعیف قاﺋل نشده است پس ضریب تشخیص در آزمون ضعیف ارزیابی شده است که پس از آسیب شناسی نتیجه را می‌توان تا حدودی متاثر از مدت یادگیری زبان فارسی بعضی از آنها، به وقفه افتادن بین دوره­های آموزشی و کم آوردن مدت زمان برای پاسخگویی به آزمون دانست.

کلمات کلیدی

تحلیل سوال آزمون تعیین سطح ضریب دشواری ضریب تشخیص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084331,
author = {سرافرازیزدی, سعیده and کامیابی گل, عطیه and قنسولی, بهزاد},
title = {اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات آموزش زبان فارسی},
year = {2019},
volume = {4},
number = {8},
month = {September},
issn = {2538-6042},
pages = {85--112},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل سوال آزمون تعیین سطح ضریب دشواری ضریب تشخیص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد
%A سرافرازیزدی, سعیده
%A کامیابی گل, عطیه
%A قنسولی, بهزاد
%J مطالعات آموزش زبان فارسی
%@ 2538-6042
%D 2019

[Download]