پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (21), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولت )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر،تأثیرسرمایه اجتماعی از طریق تأثیربر کارآییمخارج دولت در کنار مؤلفههای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1بهصورت فصلی،با استفاده از رویکرد حداقلمربعات سه مرحلهای،بررسی شده است. نتایج نشان میدهد،سرمایه اجتماعی با افزایش کارآییمخارج دولت،تأثیرمنفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی،تأثیرمنفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی،تأثیرمثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی ازهر دو بخش دولتی و خصوصی،تأثیرمعناداری ندارد که میتواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهامدر تأمینمالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیرمنفی و معناداربر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که میتواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارهاو همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی،تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)،و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور،میتوان بهبود کارآییمخارج دولت و متعاقباًکاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت

کلمات کلیدی

, درآمدهای نفتی, نرخ ارز, شاخص بازار سهام, مطالبات بانکی, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084350,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولت},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2021},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-6768},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {درآمدهای نفتی، نرخ ارز، شاخص بازار سهام، مطالبات بانکی، الگوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولت
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2021

[Download]