علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (2), شماره (14), سال (2021-2) , صفحات (111-117)

عنوان : ( بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی )

نویسندگان: سعید رحمتی , بابک خرمیان طوسی , کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ۵۰ رأس گاوشیری نژاد هولشتاین که مبتلا به ورم پستان بالینی درجه‌ی دو بودند در دو گروه به‌صورت اتفاقی قرار گرفتند. در گروه کنترل درمان گاوها به روش معمول یعنی تزریق ۱۰ سی‌سی محلول حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم سفتیوفور سدیم با سرنگ ۱۰ سی‌سی به داخل سر پستانک بود. در گروه درمان با استفاده از لوله‌ی معدی نوزادان شماره‌ی ۸ آنتی بیوتیک به داخل پستان به شکل عمقی تجویز شد. قبل از درمان نمونه شیر به‌صورت آسپتیک اخذ شد وکشت باکتریایی انجام گردید. پاسخ درمانی از جهات مختلف بین دو گروه با هم مقایسه شد که شامل تعداد زایش، تعداد روز از زمان شروع درمان تا مشاهده‌ی بهبود بالینی، تولید شیر و تعداد سلولهای سوماتیک بودند. همچنین بر اساس کشت، ارگانیسم‌های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و سایر میکروارگانیسم ها جدا گردید. میزان جداسازی باکتری های مختلف با پاسخ به درمان گروه های مختلف اختلاف معنی داری نداشت (P> ۰.۰۵). پاسخ به درمان بین دو گروه اختلاف معنی‌داری از بابت تعداد زایش، میزان تولید شیر، تعداد سلولهای سوماتیک، طول درمان و فراوانی باکتری‌ها وجود نداشت. با مقایسه آماری میزان تولید شیر در روزهای ۵ روز قبل از ورم پستان، در زمان درگیری و ۷ روز پس از درمان و لحاظ کردن روزهای شیرواری تفاوت معنا داری در بین روش‌های درمانی مشاهده نشد. در نهایت نتایج مطالعه نشان داد که تجویز آنتی بیوتیک سفتیوفور سدیم داخل پستانی با استفاده از لوله‌ی معدی نوزادان، در ورم پستان‌های درجه دو در این مطالعه بهبود قابل‌توجهی ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

ورم پستان گاو شیری تجویز عمقی آنتی بیوتیک درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084358,
author = {رحمتی, سعید and خرمیان طوسی, بابک and شریفی, کامران},
title = {بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2021},
volume = {2},
number = {14},
month = {February},
issn = {2423-3625},
pages = {111--117},
numpages = {6},
keywords = {ورم پستان گاو شیری تجویز عمقی آنتی بیوتیک درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی
%A رحمتی, سعید
%A خرمیان طوسی, بابک
%A شریفی, کامران
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2021

[Download]