پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (12), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (49-76)

عنوان : ( ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد )

نویسندگان: محمد مهرآیین , محمدحسین همایونی راد , محمدمهدی فراحی , مصطفی کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمان­های امروزی چگونگی استفاده کارکنان از اینترنت در سازمان و چگونگی مدیریت کردن کارکنان تحت این شرایط نیاز به مطالعه و بررسی دارد. این پژوهش بر آن است تا با شناخت الگوی استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت در سازمان، عوامل علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها، پیامدهای میانجی و نتایج نهایی این پدیده را به صورت جامع تبیین نماید. پژوهش از نظر هدف در دسته مطالعات تبیینی- توصیفی و از نظر نوع رویکرد چند روشی است. برای تبیین این الگو ابتدا روش کمی شرایط موجود در سازمان‌های دولتی و نحوه استفاده از اینترنت بررسی گردید و سپس با استفاده از تئوری داده بنیاد و مصاحبه‌های عمیق با خبرگان، الگوی استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت توسعه یافت. همچنین روایی و پایایی پژوهش با استفاده از چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأیید پذیری بررسی شد. نتایج نشان داد مقولات شناسایی شده در خصوص پدیده محوری (استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت) شامل عوامل علّی (شامل ویژگی‌های فردی، سازمانی، شغلی)، راهبردها (شامل سیاست‌های ایجاد محدودیت، سیاست‌های رصد کارکنان، سیاست‌های تحولی)، پیامدهای میانجی (شامل تغییرات در کارکنان و تغییرات در سازمان)، عوامل مداخله‌گر (شامل حضور ارباب‌رجوع در سازمان، عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان از زندگی سازمانی آن‌ها، استفاده از اینترنت شخصی در سازمان، سازمان‌های ناگزیر به استفاده از اینترنت، فرهنگ جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت در هر جایی)، بستر و زمینه (شامل زیرساخت‌ها و عوامل شغلی) و نتایج نهایی (شامل نتایج استفاده مطلوب و استفاده نامطلوب) است.

کلمات کلیدی

بهره گیری از اینترنت استفاده نامطلوب از اینترنت استفاده مطلوب از اینترنت تئوری داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084369,
author = {مهرآیین, محمد and همایونی راد, محمدحسین and فراحی, محمدمهدی and کاظمی, مصطفی},
title = {ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {49--76},
numpages = {27},
keywords = {بهره گیری از اینترنت استفاده نامطلوب از اینترنت استفاده مطلوب از اینترنت تئوری داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد
%A مهرآیین, محمد
%A همایونی راد, محمدحسین
%A فراحی, محمدمهدی
%A کاظمی, مصطفی
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2021

[Download]