سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین , 2021-02-22

عنوان : ( تاثیرعمق محیط زیست بر تکامل فرامینیفرهای پلانکتونیک، سازند آبدراز، حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه اشکال پلانکتونیک تمایز جنس ها بیشتر به واسطه تغییراتی است که در ناحیه نافی آنها صورت می گیرد. لذا هدف اصلی از ) در این تک سلولی هاست. آنچه که در روند تکامل تمامی lip,portici,tegilla این موضوع بررسی علل ایجاد ساختارهای ناحیه نافی( )Globotruncana) تا پیشرفته ترین آنها( Hedbergellaاشکال پلانکتون دیده می شود آنست که از ابتدایی ترین پلانکتون ها ( تبدیل می شود که در ادامه همین روند تکاملی دهانه که دارای یک موقعیت وسیع بوده در تکامل (tegilla) )به lipساختاردهانه ای از ( نهایی خود یک موقعیت تماما نافی(مرکزی) پیدا می کند که در این روند یک عمیق شدگی در محیط زیست اشکال تکامل یافته نسبت به اجداد خود دیده می شود. لذا با مطالعه مورفوتایپ های فرامینیفرپلانکتونیک و شناسایی سه گروه از آنها و نتایج بدست آمده از شمارش آماری درصد مورفوتایپ های پلانکتونیک و مقایسه آنها با نمودارها ی بدست آمده از شمارش ساختارهای ناحیه نافی در سازند آبدراز حاکی از این مطلب بود که همزمان با افزایش گروه مورفوتایپ سه که نمایانگر بالا آمدن سطح آب دریاست اشکال ساختاری و portici با دهانه جمع تر نسبت به اشکال اجدادی خود افزایش و با کاهش مورفوتایپ گروه سه که نشانگر کاهش سطح آب دریا بوده tegilla .با دهانه عریض غالب می گردد که این روند مشاهده شده از قانون پاسگال تبعیت می کند(lipاشکال ساختاری(

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, تکامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084387,
author = {میثم شفیعی اردستانی and وحیدی نیا, محمد},
title = {تاثیرعمق محیط زیست بر تکامل فرامینیفرهای پلانکتونیک، سازند آبدراز، حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، تکامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرعمق محیط زیست بر تکامل فرامینیفرهای پلانکتونیک، سازند آبدراز، حوضه رسوبی کپه داغ
%A میثم شفیعی اردستانی
%A وحیدی نیا, محمد
%J سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2021

[Download]