روابط خارجی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (461-489)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهۀ اخیر، دانمارک در بین کشور‏‏های ‏‏«نوردیک» و همچنین اتحادیۀ اروپا در کنار انگلستان و لهستان، بیشترین جهت‌گیری غربی _ آمریکایی را داشته است و مبنای اصلی کنشگری فعال این کشور در حوزۀ سیاست خارجی، حضور و مشارکت حداکثری در ائتلاف‏‏های ‏‏آمریکایی _ غربی در نظام بین‌الملل است. بر همین اساس مقالۀ حاضر این پرسش را مطرح می‏کند که «مدل اصلی و دلایل سیاست‌گذارانۀ جهت‌گیری‏‏‏های ‏‏غربی _ آمریکایی در سیاست خارجی دانمارک چیست؟». در پاسخ به پرسش پژوهش، مقاله بر این فرض تأکید می‏کند که حاکم شدن احزاب لیبرال بر فرایندهای ‏‏تصمیم‌گیری سیاست داخلی و خارجی دانمارک در تقابل با هنجار‏‏های ‏‏کلاسیک احزاب سوسیال _ دموکرات چپ در یک رویۀ تاریخی، به‌خصوص بعد از دهۀ 2000، باعث گزینش رویکرد انطباقی _ کنشگرایانۀ فعال در نظام بین‌الملل بر مبنای اتحاد و ائتلاف حداکثری با ایالات‌متحده شده است. گزینش این رویکرد در تقابل با رویکرد‏‏های ‏‏کلاسیک کنش‌پذیری انفعالی _ انطباقی جنگ سرد و کنشگری فعال انترناسیونالیستی بعد از آن در سیاست خارجی دانمارک بوده است. روش مقاله مبتنی بر واکاوی کیفی و تجزیه و تحلیل قواعد شناختی حاکم بر سیاست خارجی دانمارک در یک پس‌زمینۀ نظری_تاریخی است.

کلمات کلیدی

, دانمارک, سیاست خارجی, انطباق, اروپا, آمریکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084388,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020)},
journal = {روابط خارجی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5419},
pages = {461--489},
numpages = {28},
keywords = {دانمارک، سیاست خارجی، انطباق، اروپا، آمریکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020)
%A بیداله خانی, آرش
%J روابط خارجی
%@ 2008-5419
%D 2020

[Download]