پژوهشهای زراعی ایران, سال (2020-12)

عنوان : ( بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , مهسا اقحوانی شجری , فاطمه رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت کرت‌های نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: مدیریت تغذیه به‌عنوان فاکتور افقی (کود شیمیایی، کودگاوی، کود گاوی+کود شیمیایی و شاهد) و مدیریت آبیاری به‌عنوان فاکتور عمودی (30، 70 و 100 درصد نیاز آبی گیاه چای ترش). نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (68/84 سانتی‌متر)، تعداد شاخه جانبی (56/6 عدد)، عملکرد خشک غوزه (1/860 کیلوگرم در هکتار)، زیست‌توده (7197 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت و حداکثر راندمان مصرف آب به‌ازای عملکرد غوزه و زیست‌توده (به‌ترتیب 11/0 و 89/0 کیلوگرم بر مترمکعب) گیاه در شرایط کاربرد تلفیقی کود گاوی+کود شیمیایی مشاهده شد. تأمین 100 درصد نیاز آبی گیاه باعث حصول حداکثر ارتفاع گیاه (46/91)، تعداد غوزه‌ی شاخه اصلی و جانبی (به‌ترتیب 06/20 و 50/47 عدد)، عملکرد غوزه (7/672 کیلوگرم در هکتار) و زیست‌توده (6944 کیلوگرم در هکتار) شد. نتایج اثرات متقابل حاکی از آن بود که مصرف هم‌زمان کود گاوی و شیمیایی با تأمین 100 درصد نیاز آبی گیاه توانست تعداد شاخه جانبی، عملکرد غوزه خشک و زیست‌توده را به بالاترین مقدار افزایش دهد. حداکثر راندمان مصرف آب به‌ازای عملکرد غوزه و زیست‌توده (18/0 و 49/1 کیلوگرم بر مترمکعب) با مصرف تلفیقی کود گاوی+شیمیایی به همراه تأمین 30 درصد نیاز آبی حاصل شد. به‌طورکلی، نتایج حاکی از آن بود که مصرف تلفیقی منابع تغذیه‌ای و تأمین 100 درصدی نیاز آبی گیاه اکثر صفات گیاه چای‌ترش را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

آبیاری شاخص برداشت عملکرد غوزه کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084396,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and اقحوانی شجری, مهسا and رنجبر, فاطمه},
title = {بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2020},
month = {December},
issn = {2008-1472},
keywords = {آبیاری شاخص برداشت عملکرد غوزه کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رنجبر, فاطمه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2020

[Download]