فیض, دوره (25), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (752-760)

عنوان : ( اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور )

نویسندگان: سمانه شاهی صنوبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: ناباروری، یکی از مشکلات شایع بشری است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌‌گرا مبتنی بر خیرباوری، بر سلامت‌ روان و کیفیت ‌زناشویی زنان نابارور بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زنان نابارور مراجعه‌کننده به مجموعه درمانی طب ثامن مشهد در سال 1398 تشکیل دادند.30 نفر داوطلبانه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15N=) و کنترل (15N=) قرار گرفتند. گروه آزمایش، درمان را در 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سلامت ‌روان گلدبرگ (GHQ-28) و مقیاس کیفیت زناشویی (RDAS)، در سه برهه زمانی جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار‌ SPSS ویرایش 26 و با بهره‌گیری از تحلیل واریانس و اندازه‌گیری مکرّر انجام گردید. نتایج: یافته‌ها حاکی از اثربخشی معنادار روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شاخص سلامت روان (0/01>P) و کیفیت زناشویی (0/01>P) گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود. همچنین نتایج مربوط به سلامت روان تا مرحله پیگیری یک‌ماهه پایدار بود (0/01>P). نتیجه‌گیری: روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری، روشی مؤثر در افزایش سلامت ‌روان و بهبود کیفیت ‌زناشویی زنان نابارور است.

کلمات کلیدی

, روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری, سلامت ‌روان, کیفیت‌ زناشویی, ناباروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084431,
author = {شاهی صنوبری, سمانه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and معینی زاده, مجید},
title = {اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور},
journal = {فیض},
year = {2021},
volume = {25},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-9821},
pages = {752--760},
numpages = {8},
keywords = {روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری، سلامت ‌روان، کیفیت‌ زناشویی، ناباروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور
%A شاهی صنوبری, سمانه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A معینی زاده, مجید
%J فیض
%@ 2008-9821
%D 2021

[Download]