یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسهای به کمک پردازش تصویر )

نویسندگان: امیررضا حسن زاده , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پردازش تصویر در سالهای اخیر به صورت گستردهای در علوم مهندسی موردتوجه بوده و در زمینهی ژئوتکنیک نیز مورداستفاده قرارگرفته است. در این پژوهش بهمنظور شناسایی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم، از خطوط ایجادشده توسط ماسهی رنگی و پردازش تصاویر فیلمبرداری شده از نحوهی گسیختگی خاک در مدل آزمایشگاهی دوبعدی (plane strain) استفاده شده است. در این آزمایشها اثر تراکم، عمق جایگذاری و طول میل مهار مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد افزایش عمق جایگذاری تأثیر قابل توجهی در مکانیزم گسیختگی داشته درحالیکه تغییر در تراکم و طول میلمهار تأثیر کمتری دارند.

کلمات کلیدی

, صفحات مهاری, مکانیزم گسیختگی, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084437,
author = {حسن زاده, امیررضا and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسهای به کمک پردازش تصویر},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {صفحات مهاری، مکانیزم گسیختگی، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسهای به کمک پردازش تصویر
%A حسن زاده, امیررضا
%A بلوری بزاز, جعفر
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]