نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-16

عنوان : ( مدلسازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از روش رگرسیون اسپلاین چندگانھ تطبیق ی )

نویسندگان: امیرعباس جهان آرا , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبهای زیر زمینی یکی از مولفه های اصلی مدیریت منابع آب مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک هستند. در این تحقیق به مدل سازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی در منطقه ایلنوی ایالات متحده آمریکا با استفاده از مدل های محاسبات نرم شامل روش رگرسیون اسپلاین چندگانه تطبیقی (MARS) و شبکه عصبی چند لایه (ANN) پرداخته شد. بدین منظور حدودا 7000 داده تراز سطح آب که به صورت روزانه در بیست سال اخیر(2001 تا 2021) در هریک از دو چاه مشاهداتی (به نام های بوندویل و پری واقع شده در این منطقه) ثبت شده است استفاده گردید. نتایج نشان داد که هر دو مدل MARS و ANNبه کمک یک روز تاخیر زمانی با دقتی به ترتیب برابر و =0.98 R^2 و RMSE=0.30 در مرحل صحت سنجی توانایی مناسبی در مدل سازی و تخمین سطح آب زیر زمینی ایالت ایلینوی دارند. ساختار مدل MARS دارای دو تابع پایه و ساختار مدل ANN دارای لایه نهان که در لایه اول و دوم آن به ترتتیب سه و یک نرون با تابع انتقال سیگموئید است. بررسی ساختار مدل های توسعه داده شده نشان میدهد که افزایش تعداد واحدهای تاخیز زمانی تاثیر چشمگیری بر افزایش دقت مدلسازی ندارد.

کلمات کلیدی

, مدل شبکه عصبی چند لایه, روش رگرسیون اسپلاین چندگانه, نوسانات سطح آب زیر زمینی, مدیریت منابع آب, مناطق خشک و نمیه خشک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084438,
author = {جهان آرا, امیرعباس and خداشناس, سعیدرضا},
title = {مدلسازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از روش رگرسیون اسپلاین چندگانھ تطبیق ی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل شبکه عصبی چند لایه، روش رگرسیون اسپلاین چندگانه، نوسانات سطح آب زیر زمینی، مدیریت منابع آب، مناطق خشک و نمیه خشک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از روش رگرسیون اسپلاین چندگانھ تطبیق ی
%A جهان آرا, امیرعباس
%A خداشناس, سعیدرضا
%J نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]