پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (29-56)

عنوان : ( مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد )

نویسندگان: محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , سعید خدیوی رفوگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همانطور که مشهود است، سیاست هدفمندکردن یارانه های انرژی و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، مسئولیت تنظیم مصرف انرژی یا به عبارتی بهینه سازی مصرف انرژی را به ساز و کار بازار واگذاز نموده است. این مهم پرداختن به پژوهش هایی که بازار مصرف انرژی را مورد بررسی قرار دهند، ضروری می سازد. یکی از موضوعات قابل بحث در بازار انرژی، موانع پیش روی بازار در افزایش کارایی مصرف انرژی است. لذا موضوعی که بیشتر مباحث این تحقیق را در بر می گیرد، بررسی یکی از این موانع با عنوان مسئله کارگزار-کارفرما می باشد. از این رو به دنبال پاسخ به این پرسش می باشیم که آیا این مسئله منجر به شکاف کارائی انرژی در میان خوردوهای سواری شهر مشهد شده است؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از مدل پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی، خودروهای سواری سطح شهر مشهد به سه دسته دولتی، اجاره ای و غیردولتی- غیراجاره‏ای (ملکی) تقسیم شده‏ و با استفاده از پرسشنامه، رفتار آنها در زمینه کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تفاوت معناداری در رفتارهایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود، مابین خودروهایی که با مسئله کارگزار-کارفرما درگیر می باشند در مقایسه با سایر خودروها، وجود دارد. در نتیجه، مسئله کارگزار-کارفرما به‏عنوان یکی از موانع بازاری مانع از افزایش کارایی یا به عبارت دیگر کاهش مصرف انرژی در خودروهای سواری سطح شهر مشهد می شود. در نهایت، این پژوهش راه‏حل‏هایی برای از بین بردن این موانع پیشنهاد می دهد.

کلمات کلیدی

, موانع بازاری, کارایی مصرف انرژی, شکست بازار, مسئله کارگزار, کارفرما, تئوری انگیزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084444,
author = {حسین زاده بحرینی, محمدحسین and ناجی میدانی, علی اکبر and سعید خدیوی رفوگر},
title = {مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-2276},
pages = {29--56},
numpages = {27},
keywords = {موانع بازاری، کارایی مصرف انرژی، شکست بازار، مسئله کارگزار، کارفرما، تئوری انگیزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A سعید خدیوی رفوگر
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2013

[Download]