چالش های فراوری تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر , 2021-02-13

عنوان : ( تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.) )

نویسندگان: لیلا مهدی زاده شاندیز , سارا فرسرایی , محمد مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح کننده آلی بیوچار در سالیان اخیر به دلیل کاربرد آن در مدیریت خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر بیوچار بر خصوصیات رشدی و میزان جذب عناصر غذایی گیاه مرزه تابستانهSatureja hortensis L.) ) آزمایشی گلدانی به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ماده آلی بیوچار در سه سطح (0، 1 و 2 درصد وزنی خاک هر گلدان) بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر کاربرد بیوچار بر خصوصیات مورد مطالعه معنی دار شد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول و حجم ریشه در تیمار کاربرد 2 درصد بیوچار مشاهده شد. همچنین با افزایش بیوچار میزان نیتروژن، فسفر، منیزیم، کلسیم، آهن و روی به طور معنی داری افزایش نشان داد؛ در حالیکه میزان پتاسیم کاهش نشان داد. بنابراین بیوچار با افزایش حفظ مواد غذایی برای مصرف مرزه نیازمندی های کودی آن را کاهش و موجب بهبود رشد آن گردید.

کلمات کلیدی

, بیوچار, خصوصیات رشدی, عناصر غذایی, مرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084448,
author = {مهدی زاده شاندیز, لیلا and فرسرایی, سارا and مقدم, محمد},
title = {تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.)},
booktitle = {چالش های فراوری تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر},
year = {2021},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بیوچار، خصوصیات رشدی، عناصر غذایی، مرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.)
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A فرسرایی, سارا
%A مقدم, محمد
%J چالش های فراوری تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
%D 2021

[Download]