آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (388-401)

عنوان : ( تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) )

نویسندگان: فاطمه دادمند , زهرا ناجی عظیمی , ناصر مطهری فریمانی , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت آب کشور به دلیل خشکسالیهای مکرر توأم با برداشت بیش از حد منابع آبی، به سطح بحرانی رسیده است. لذا پرداختن به تخصیص بهینه منابع آبی در این شرایط، موضوعی مهم و حیاتی است. در مطالعه حاضر، به توسعه مدل تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی و حل این مساله با تاکید بر پیاده سازی آن در شهرستان مشهد پرداخته شده است. نوآوری مدل پیشنهادی تحقیق حاضر در نظر گرفتن پایداری منابع آبی و توجه همزمان به کمیت و کیفیت منابع آبی است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن مقدار تصادفی پارامتر آب در دسترس، مدل تخصیص تصادفی دو مرحلهای ارائه شده است و با روش دستیابی به آرمان حل گردیده و در نرم افزار متلب اجرا شده است. اهداف این مدل، شامل حداکثرسازی سود کاربران مختلف، حداقلسازی تخصیص آب شور از منبع زیرزمینی و حداقلسازی کمبود آب است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که حتی در سناریوی ترسالی، منابع آبی در دسترس نمیتواند تقاضای بخشهای مختلف را تامین نماید. در صورت حفظ شاخص پایداری در سطح 57 % ، مقدار کمبود آب در سناریوی خشکسالی معادل MCM 77.157 و در سناریوی سال نرمال معادل MCM 57.157 و در سناریوی ترسالی معادل MCM 5.157 است. تحلیل حساسیت مدل با دادههای مختلف بیانگر آن است که چنانچه در سناریوی خشکسالی، مقدار آب در دسترس از دو منبع سطحی و تصفیه شده به ترتیب معادل 577 و 077 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شود در این صورت الگوی تخصیص بهینه تغییر پیدا کرده است و مقدار کمبود آب که میتواند منجر به اضافه برداشت گردد

کلمات کلیدی

, بحران آب, تخصیص منابع آبی, روش دستیابی به آرمان, پارامتر تصادفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084458,
author = {دادمند, فاطمه and ناجی عظیمی, زهرا and مطهری فریمانی, ناصر and داوری, کامران},
title = {تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2021},
volume = {15},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {388--401},
numpages = {13},
keywords = {بحران آب، تخصیص منابع آبی، روش دستیابی به آرمان، پارامتر تصادفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)
%A دادمند, فاطمه
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2021

[Download]