برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (9), شماره (35), سال (2021-3) , صفحات (135-161)

عنوان : ( بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری کشاورزی به عنوان فعالیتی مکمل می تواند در روستاهای با قابلیت های گردشگری، اثرات مثبتی را برجای بگذارد؛ که مهم ترین آن تنوع سازی اشتغال و افزایش درآمد است؛ اما ارزیابی تمایل جامعه ی محلی به پذیرش گردشگر، هدف اصلی این پژوهش است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. ازمیان روستاهای دارای ظرفیت بالای گردشگری کشاورزی شهرستان، ۴۲۴ کشاورز سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران انتخاب شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل نرمال نبودن ؛ از آزمون های ناپارامتری فریدمن و کروسکال والیس و آز مون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد، گرچه اگروتوریسم از نظر اقتصادی برای آنان درامد زاست و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بیشترین تاثیر را در بعد اقتصادی داشته و ۹۳/۱۷ درصد از واریانس کل را تبیین می کند؛ اما از بعد اجتماعی ، میزان تاثیر گذاری کمتر و ۶۵/۱۳ درصد واریانس کل را تبیین می کند، زیرا جامعه ی محلی تمایل چندانی به حضور گردشگر درباغ و فضای خصوصی زندگی خویش ندارد و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی گردشگری است تا تعاملات اجتماعی. ازاین رو، تلاش هایی برای افزایش آگاهی روستاییان نسبت به منافع اجتماعی نیز صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, گردشگری کشاورزی, تمایل جوامع محلی, شهرستان تربت حیدریه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084459,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and قندهاری, الهام},
title = {بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه)},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2021},
volume = {9},
number = {35},
month = {March},
issn = {2322-309X},
pages = {135--161},
numpages = {26},
keywords = {گردشگری کشاورزی، تمایل جوامع محلی، شهرستان تربت حیدریه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A قندهاری, الهام
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2021

[Download]