سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی , 2021-01-26

عنوان : ( اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus )

نویسندگان: نجیبه برات زاده بزاباد , فاطمه کاظمی , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان علفی گلدار و بهبود سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی این گیاهان از فاکتورهای مهم در احداث فضای سبز به شمار میرود. لذا در این راستا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر انواع پیش‌تیمارها بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تاج خروس Amaranthu caudates انجام گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار با پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت، اسیدسالیسیلکAS با غلظت‌های5/. Mm – 1Mm – 5/1 Mm ، 1%- 2%- 3% KCl و %1-%2-%3 Kno3 انجام شد. نتایج تجزیه آماری داده‌ها نشان داد پیش‌تیمار هیدروپرایمینگ در خصوص فاکتورهای قدرت شاخص بنیه بذر، میانگین مدت جوانه زنی وسرعت جوانه‎زنی، بهترین عملکرد را داشت.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, فضای سبز, تاج خروس, جوانه‎زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084498,
author = {برات زاده بزاباد, نجیبه and کاظمی, فاطمه and شور, محمود},
title = {اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {پرایمینگ، فضای سبز، تاج خروس، جوانه‎زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus
%A برات زاده بزاباد, نجیبه
%A کاظمی, فاطمه
%A شور, محمود
%J سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی
%D 2021

[Download]