پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (18), شماره (36), سال (2021-7) , صفحات (201-222)

عنوان : ( بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوید بیسینگر از جمله فیلسوفان مدافع رویکرد انحصارگرایی است که در آثار متعدد خود تلاش کرده است تبیین جدیدی در دفاع از این رویکرد ارائه کند. هرچند بیسینگر به عنوان یک انحصارگرا ظاهر شده است، اما موضع متفاوت او در برابر پدیدۀ تنوع ادیان نسبت به سایر انحصارگرایان از یک سو و پذیرش برخی از مقدمات رویکرد کثرت‌گرایی از سوی دیگر سبب شده تا تبیین او از نظریۀ انحصارگرایی مورد تأمل و نقد قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین نظریۀ بیسینگر و بررسی و نقد مبانی مورد نظر او، موفقیت این رویکرد در دفاع از انحصارگرایی مورد بررسی قرار گیرد. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که برخی از مبانی مورد پذیرش او، از جمله فقدان معیارهای عینی برای ارزیابی تطبیقی ادیان، جایگزین کردن نقش تبیینگرانۀ گزاره‌های دینی به جای توصیف از واقعیت و برابر دانستن پیروان همۀ ادیان در دستیابی به منابع معرفتی، نظریۀ او را تا حد زیادی به رویکرد کثرت‌گرایی متمایل کرده است.

کلمات کلیدی

تنوع ادیان انحصارگرایی کثرت‌گرایی دیوید بیسینگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084503,
author = {فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2021},
volume = {18},
number = {36},
month = {July},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
pages = {201--222},
numpages = {21},
keywords = {تنوع ادیان انحصارگرایی کثرت‌گرایی دیوید بیسینگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2021

[Download]