آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (119-140)

عنوان : ( اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , جعفر طالبیان شریف , سیده ساجد مشیریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آوری و حاام مساادله در زناادگی زوجهااا جزئاای از عااواملی اساات کااه منیاار بااه اایااداری و دوام زندگی آنهاا میشاود. هاد از ااهوهح حاضار بررسای اثربخشای خانوادهدرماانی ارتباایی ساتیر بار تاااا آوری و حااام مسااادله زوجهاااا اسااات. روش ااااهوهح، نیماااه آزمایاااااااااااااشی از ناااو ایحآزمااون-اسآزمااون بااا گااروه کنتاار اساات. جامعااه آماااری مااوردن ر دربرگیرنااده زوجهااای مراجعهکننااده بااه الاای کلینیااش روانشناساای و مشاااوره دانشااکده علااوم تربیتاای و روانشناساای دانشااگاه فردوسای مشاهد اسات. تعاداد زوجهاای مراجعهکنناده بارای شارکت در ااهوهح 30 زوج بودناد کاه از یاان میااان 16 زوج انتخااا و در دو گااروه آزمااایح )8 زوج( و کنتاار )8 زوج( قاارار گرفتنااد. ساان زوجهااا بااین 25 تااا 45 سااا و تیالاای آنهااا از دیااملت تااا دکتااری بااود. آزمودنیهااا بااه ابزارهااای تااا آوری کااونر و دیویااد سااون و حاام مساادله همناار ااسااد دادنااد. تیلیاام دادههااا بااا روش تیلیاام کوواریاانس دناد مت یاره و تاش مت یاره و باا اسات اده از نرمافازار اس اای اس اس 24 انیاام گرفات. نتااایب بررساای دادههااا حاااکی از ایاان بااود کااه گروهدرمااانی مبتناای باار رویکاارد ارتبااایی سااتیر باار تاا آوری و حام مسادله زوجهاا در اسآزماون اثربخشای معنایداری داشاته اسات )001/0 ≤ P .)ایان روش درمانی توانسته بود تا آوری و حم مسدله زوجها را افزایح دهد(89/60،60/64 = F.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: خانواده د رمانی ارتبایی ستیر, تاب آوری, حل مسئله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084517,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and طالبیان شریف, جعفر and سیده ساجد مشیریان},
title = {اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین},
journal = {آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده},
year = {2020},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-4869},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {واژههای کلیدی: خانواده د رمانی ارتبایی ستیر، تاب آوری، حل مسئله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A طالبیان شریف, جعفر
%A سیده ساجد مشیریان
%J آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده
%@ 2423-4869
%D 2020

[Download]