سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین , 2021-02-22

عنوان : ( بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد )

نویسندگان: محمد مهدیان , بهنام رحیمی , حسین صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دقیق زمینلرزهها و دستیابی به اطلاعات جامع و مفید از زمینلرزههای هر منطقه برای برآورد خطر در آن بسیار ضروری است . یکی از شاخههای اصلی مطالعات لرزه خیزی در یک منطقه یا حتی در ارتباط با مناطق اطراف، دربازه زمانی کوچک یا بزرگ بررسی تأثیر زمینلرزه های قدیمیتر روی رخدادهای بعدی یا به عبارتی، مطالعه برهمکنش زمینلرزههاست. مطالعه برهمکنش زمینلرزه های یک منطقه به روشهای مختلفی صورت میگیرد که یکی از پرکاربردترین آنها استفاده از معیار تغییر تنش کلمب است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار کلمب تغییرات تنش استاتیک حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد با بزرگای گشتاوری 6.1 در پهنه مجاور کانون و بویژه بر روی گسلهای کشف رود و توس مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدلسازی با نرم افزار کلمب انتهای گسل مزدوران را به عنوان مکانی که رخداد زمینلرزه بیشترین احتمال اتفاق افتادن در آن را دارد، به عنوان گسل منبع و گسل کش فرود به عنوان گسل گیرنده در نظر گرفته شد که تغییرات تنش کلمب در قسمت جنوب شرقی گسل گیرنده مثبت و در قسمتهای میانه و شمال غربی گسل مقدار تغییرات تنش کلمب بسیار کم میباشد و تغییرات تنش کلمب بر روی گسل توس به عنوان گسل گیرنده مقدار جزئی از انتهای صفحه جنوب شرقی گسل توس تنش کلمب مثبت دریافت کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است، که زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد با بزرگای گشتاوری 6.1 باعث افزایش تنش در قسمتهای از گسل کشفر ود و گسل توس گردیده است.

کلمات کلیدی

, تغییرات تنش کلمب, گسل منبع, گسل گیرنده, گسل کشفرود, گسل توس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084593,
author = {مهدیان, محمد and رحیمی, بهنام and صادقی, حسین},
title = {بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد},
booktitle = {سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییرات تنش کلمب، گسل منبع، گسل گیرنده، گسل کشفرود، گسل توس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد
%A مهدیان, محمد
%A رحیمی, بهنام
%A صادقی, حسین
%J سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2021

[Download]