جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-12) , صفحات (93-105)

عنوان : ( بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش چگونگی عملکرد فرایندهای آبی و بادی در تحول مورفولوژی ساختمان نبکاهای مناطق نیمه خشک نشان داده شده است. 9 نبکا انتخاب و نمونه برداری از عمق 10-0 سانتی متری رسوبات در موقعیت های مختلف ساختمان نبکا شامل رأس نبکا، دامنه های رو به باد و پشت به باد، حاشیه نبکا و فضای بین نبکا انجام شد. تغییرات معنی دار در توزیع اندازه ذرات بیانگر روش های متفاوت عملکرد باد در حمل و تراکم رسوبات است. ذرات ماسه به طور معنی داری در قسمت رأس نبکا افزایش یافته که نتیجه ی جا به جایی ذرات به وسیله ی فرآیند جهش و خزش بادی می باشند. افزایش ذرات ریزتر مانند سیلت متوسط و سیلت درشت در دامنه های رو به باد و پشت به باد حاکی از غلبه فرآیند حمل رسوبات بادی بصورت جهش و تعلیق در این موقعیت ها است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که افزایش معنی دار رسوبات رس در حاشیه نبکا می تواند نتیجه ی عملکرد رواناب های باشد که قادر به حمل رسوبات ریزدانه از فضای بین تپه ها به سمت موقعیت های حاشیه ای نبکا هستند. شرایطی که با تجمع ذرات ریزدانه منجر به افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت در موقعیت های حاشیه شده که می تواند به نوبه خود منجر به گسترش جزایر حاصلخیز در حاشیه نبکا نسبت به سایر موقعیت ها گردد.

کلمات کلیدی

, رواناب, فرایندهای بادی, فضای بین تپه ها, نبکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084621,
author = {محسنی رودپشتی, ندا and حسین زاده, سیدرضا},
title = {بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-1682},
pages = {93--105},
numpages = {12},
keywords = {رواناب، فرایندهای بادی، فضای بین تپه ها، نبکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک
%A محسنی رودپشتی, ندا
%A حسین زاده, سیدرضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2020

[Download]