فقه و اصول, دوره (52), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (9-34)

عنوان : ( اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول )

نویسندگان: ملیکا بایگانیان , محمدحسن رستمی , محمدجمال الدین خوش خاضع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آیات وحی برای دلالت بر متن مقدس مسلمین از دو امکتابوقرآن،بیشازهرنامدیگریاستفادهشدهکهباوجودهمپوشیمصداقی،مفاهیمیمتفاوتازیکدیگرداشته،بهجاییکدیگربهکاربردهنشدهاند.درطولتاریخعلماصولنیزبرایدلالتبرنخستیندلیلشرعییعنیمتنمقدسآسمانیمسلمین،ایندونامپرکاربردتریننامهابودهاند.پاسخبهاینپرسشکهآیادرعلماصول،ایندونام،آگاهانه،هدفمندوباتوجهبهتفاوتهایمفهومیبهکاررفتهاندیاکاربردیسلیقهایومسامحهآمیزداشتهاند،نیزاینپرسشکهمفهومدوناممذکوردرعلماصولچهارتباطیبامفهومایننامهادرقرآنکریمداردانگیزهایبرایشکلگیریپژوهشپیشروبودهاست.برایناساسبررسیارتباطمفاهیمنامهایکتابوقرآندرعلماصولبامفهومایننامهادرقرآنکریمدرضمنآگاهیازچراییوچگونگیتعاریفاصولیان،رسالتپژوهشپیشروراشکلدادهاست.نتایجحاصلبهخوبینشانمیدهدکهعلماصول،علمیپیشتازومؤثردرارائهتعریفازمتنمقدسمسلمینبوده،درآنتعاریفیمتعدد،ارائهونامهایکتابوقرآنبهصورتیهدفمندومعنادارودرارتباطبامفهومآنهادرقرآنکریماستفادهشدهاند.

کلمات کلیدی

, نامهای قرآن, کتاب, قرآن, علم اصول, تفاوتهای مفهومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084636,
author = {بایگانیان, ملیکا and رستمی, محمدحسن and خوش خاضع, محمدجمال الدین},
title = {اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول},
journal = {فقه و اصول},
year = {2020},
volume = {52},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-9139},
pages = {9--34},
numpages = {25},
keywords = {نامهای قرآن،کتاب،قرآن،علم اصول،تفاوتهای مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول
%A بایگانیان, ملیکا
%A رستمی, محمدحسن
%A خوش خاضع, محمدجمال الدین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2020

[Download]