مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (8), سال (2018-11) , صفحات (1-8)

عنوان : ( شبیه سازی المان محدود فرایند خروج گود و مقایسه نتایج با تست های آزمایشگاهی و مدل جت بیرخوف )

نویسندگان: علیرضا فتحی , پویا دهستانی کلاگر , حمید رضا محمدی دانیالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

The aim of this paper is simulation of shaped charge process using Eulerian analysis. To this end, the finite element analysis was used to simulate the process of shaped charge. In this simulation, whole of the model has been considered from Eulerian elements. Verification of finite element method has been confirmed by comparing simulation with experimental tests and Birkhoff model. Comparison of penetration depth in finite element analysis with experimental samples has shown that the results are in good agreement with each other. Also comparing parameters such as liner collapse velocity, velocity distribution in jet length and jets profile has indicated that the simulation results are close to Birkhoff model. It should be noted that ABAQUS finite element software is used in this simulation to analyze the process of shaped charge.

کلمات کلیدی

, Shaped charge, Finite element simulation, Liner collapse, Jet formation, Jet penetration
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084672,
author = {فتحی, علیرضا and پویا دهستانی کلاگر and حمید رضا محمدی دانیالی},
title = {شبیه سازی المان محدود فرایند خروج گود و مقایسه نتایج با تست های آزمایشگاهی و مدل جت بیرخوف},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {Shaped charge; Finite element simulation; Liner collapse; Jet formation; Jet penetration},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی المان محدود فرایند خروج گود و مقایسه نتایج با تست های آزمایشگاهی و مدل جت بیرخوف
%A فتحی, علیرضا
%A پویا دهستانی کلاگر
%A حمید رضا محمدی دانیالی
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]