زیست شناسی کاربردی, دوره (33), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (52-69)

عنوان : ( غربالگری و جداسازی برخی از باکتریهای تجزیه کننده ی فنول در خاک های حاوی آلاینده های نفتی )

نویسندگان: فائزه ربانی , وهب جعفریان , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ژنتیکی ژن و دما، منابع کربنی و نیتروژنی pH فنول انجام شد. دو جدایهی برتر از نظر فعالیت بالای فنولازی گزینش و در محیط کشت با 5درصد پپتون و / 5 گرم در لیتر فنول بهعنوان منبع کربن، 7 / مختلف بررسی شدند. جدایهی اول در محیط کشت حاوی 9 حذف pH = آمونیومکلرید به عنوان منابع نیتروژن، 955 درصد فنول را پس از 75 ساعت در دمای 94 درجه سیلسیوس و 2 5درصد عصاره / 5 گرم بر لیتر فنول به عنوان منبع کربن و 7 / کرد و جدایهی دوم در محیط کشت حاوی یک درصد ساکارز، 9 pH = مخمر آمونیومکلرید به عنوان منبع نیتروژن، 955 درصد فنول را پس از 75 ساعت در دمای 95 درجه سیلسیوس و 2 و Aneurinibacillus migulanus 16 نشان داد که جدایهی اول باکتری S rDNA حذف کرد. نتایج تعیین توالی و همردیفی توالی است. دو جدایهی گزینششده در این پژوهش میتوانند به عنوان Paenarthrobacter nitroguajacolicus جدایهی دوم باکتری گزینههای مناسبی در اهداف زیستپالایی فنول مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, Paenarthrobacter nitroguajacolicus , Aneurinibacillus migulanusفنول, زیست پالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084707,
author = {فائزه ربانی and وهب جعفریان and آسوده, احمد},
title = {غربالگری و جداسازی برخی از باکتریهای تجزیه کننده ی فنول در خاک های حاوی آلاینده های نفتی},
journal = {زیست شناسی کاربردی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-7901},
pages = {52--69},
numpages = {17},
keywords = {Paenarthrobacter nitroguajacolicus ، Aneurinibacillus migulanusفنول، زیست پالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غربالگری و جداسازی برخی از باکتریهای تجزیه کننده ی فنول در خاک های حاوی آلاینده های نفتی
%A فائزه ربانی
%A وهب جعفریان
%A آسوده, احمد
%J زیست شناسی کاربردی
%@ 2251-7901
%D 2020

[Download]