پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (9), شماره (34), سال (2018-12) , صفحات (53-80)

عنوان : ( ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , سیدمرتضی حسینی شیرگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن کریم علاوه بر دربرداشتن مفاهیم هدایتی و اعتقادی، سرشار از زیبایی های هنری می باشد. در آیه آیه این کتاب مقدس می توان زیبایی های هنری را مشاهده کرد. از مهم ترین هنرهایی که در آیات قرآن به چشم می خود، هنرتصویرآفرینی می-باشد. آیات بسیاری از قرآن دربردارنده این هنر می باشند و قرآن کریم مفاهیم و مطالب مهم و عمیقی را با استفاده از این هنر برای مخاطبان بیان کرده است. از جمله مواردی که بهره جستن از این هنر در آن نمود ویژه ای دارد، اسماء قرآنی قیامت می-باشد. خداوند متعال در قرآن کریم برای بیان معارف مربوط به معاد و قیامت اسامی فراوانی را برای آن روز ذکر نموده است. از جلوه های زیبای هنری این تصاویر می توان به استفاده از هنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت اشاره کرد. بیان وقایع طبیعی قیامت، بیان حالات جسمی و روحی انسان در قیامت از مهم ترین معارفی هستند که قرآن کریم در قالب اسماء قیامت و با بهره جستن از هنرتصویرآفرینی به بیان آن پرداخته است. استفاده از تشبیه، تمثیل، استعاره و کنایه از مهم ترین روش های قرآن برای تصویرآفرینی است. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی است که به روش تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.

کلمات کلیدی

, قرآن, معاد, اسماء قیامت, تصویر آفرینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084739,
author = {رستمی, محمدحسن and حسینی شیرگ, سیدمرتضی},
title = {ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت},
journal = {پژوهش نامه معارف قرآنی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {34},
month = {December},
issn = {2008-9252},
pages = {53--80},
numpages = {27},
keywords = {قرآن، معاد، اسماء قیامت، تصویر آفرینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت
%A رستمی, محمدحسن
%A حسینی شیرگ, سیدمرتضی
%J پژوهش نامه معارف قرآنی
%@ 2008-9252
%D 2018

[Download]