مطالعات فهم حدیث, دوره (7), شماره (14), سال (2021-5) , صفحات (49-69)

عنوان : ( بررسی کیفیت افتراق روایات مکان و سبب نزول سوره‌ی انسان در تفاسیر الدرّ المنثور و نور الثقلین )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , سمانه فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ی انســان، شــکاف تفســیری را بیــن پژوهشــگران روایــات مــکان و ســبب نــزول ســورهافتــراقفریقیــن ایجــاد کــرده و آنــان را بــه انفعــال و عــدم اســتفاده از روایــات یکدیگــر واداشــته اســت. تفســیرپژوهان بــرای تشــخیص درســتی و صحــت روایــات مربــوط بــه ایــن ســوره بــه بررســی های شــود کــه چــه انــد. بــا ایــن وجــود، ایــن ســؤال مطــرح میمتعــدد ســندی و متنــی اقــدام کردهروشــی بــرای ارائــه تفســیری مطابــق بــا واقــع در جهــت تشــخیص کیفیــت افتراق مناســب اســت. هــای مختلــف، روش مقایســه و تحلیــل روایــات بــه عنــوان یکــی در ایــن مقالــه بــا مقایســه روش هــای مناســب بــرای تشــخیص کیفیــت افتــراق و ارائــه تفســیری مطابــق بــا واقــع انتخــاب از روش رو، ایــن نوشــتار در مقــام چنیــن رویکــردی، بــه دنبــال مهمتریــن تفاســیر مأثــور شــد. از ایــن بــرداری بیشــتر از تفاســیر المنثــور بــوده اســت تــا زمینــه ی بهرهّفریقیــن، نــور الثقلیــن و الــدر های انجــام شــده چنیــن بــه نظــر می رســد روایــی شــیعه و اهــل ســنت را فراهــم کنــد. بــا بررســی المنثــور مطــرح بــوده، چنانکــه روایــات نــور ّکــه افتراقــی از نــوع تعــارض در روایــات کتــاب الــدرّالثقلیــن همســو بــا یــک طــرف قضیــه اســت، امــا پــس از حــل ایــن مســئله در کتــاب الــدر راســتا بــا روایــات نــور الثقلیــن خواهــد بــود. ایــن تحقیــق بــه اشــتراک المنثــور، نتیجــه ی آن همدر بــاب مــکان و ســبب نــزول در دو تفســیر معتقــد اســت و روایــات نــزول ایــن ســوره در مکــه را های نــزول ارائــه دانــد. تفــاوت ســبببــر اســاس جــو سیاســی و فشــارهای حاکــم بــر راوی می راهــی اصحــاب شــده نیــز از بــاب بیــان مصادیــق آیــه، تســامح در لفــظ نــزول و هم زمانــی و همبــا پیامبــر (ص) در هنــگام نــزول آیــات اســت

کلمات کلیدی

, ّسبب نزول, مکان نزول, روایات تفسیری, الدرالمنثور -نور الثقلین -سوره الانسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084741,
author = {رستمی, محمدحسن and فتحی, سمانه},
title = {بررسی کیفیت افتراق روایات مکان و سبب نزول سوره‌ی انسان در تفاسیر الدرّ المنثور و نور الثقلین},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2021},
volume = {7},
number = {14},
month = {May},
issn = {2588-3895},
pages = {49--69},
numpages = {20},
keywords = {ّسبب نزول، مکان نزول، روایات تفسیری، الدرالمنثور -نور الثقلین -سوره الانسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت افتراق روایات مکان و سبب نزول سوره‌ی انسان در تفاسیر الدرّ المنثور و نور الثقلین
%A رستمی, محمدحسن
%A فتحی, سمانه
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2021

[Download]