سراج منیر, دوره (10), شماره (34), سال (2019-6) , صفحات (87-110)

عنوان : ( محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , معصومه طاهریان قادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دعا یکی از اسباب معنوی در عالم است، اماا ااهی در اجابات آن ماوانعی ایجااد می شاود و عادهای از اجابت دعایشانممروم می ردند. مقاله حاضر با روشی توصیفی -تطبیقی روایات مربوط به عدم اجابات دعا را بررسی کردهاست .اینروایات روهای ازافارادرانااممی باردکاهدعایشاانماورداجاباتقارارنمی یرد؛کهعبارتنداز :عریف والی حکومت)، عشار یرنده مالیات)، داروغه، صاحب ّبل و ّنبور ،شاعر، کسی که زنش را نفرین می کند در حالی که می تواند او را ّعا دهد، فاردی کاه همساایهاش را نفرین می کند در حالی کهمی تواندخانهاش را تغییر دهد، فردی که پولش را بدون رفتن شااهد قارض داده و پولشرا خوردهاند، کسی که بدون تعش از خدا روزی می خواهاد، کسای کاه در قطاع رحام و علیه والدینش دعا کند. علتهایعدماجابتدعانیزدرروایاتدیگاریآمدهاسات،کاهبااانطباااآنعلتهاباروایاتموردبمث،علتاستثناءشدناینافرادمشنصمی اردد؛کاهشااملظلام،تنبلای و تنلفاینافراداز عوامال الهای اسات. اینهاا تنهاا نموناهای از مصاادیق ف راوانای هساتند کاه دعایشاان مستجاب نمی شودو ععوهبراینهامی توانمصادیقدیگرینیزبرایاین روهذکرکرد.

کلمات کلیدی

, دعا, استجابت , روایات, قرآن, محرومیت از اجابت .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084743,
author = {رستمی, محمدحسن and معصومه طاهریان قادی},
title = {محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات},
journal = {سراج منیر},
year = {2019},
volume = {10},
number = {34},
month = {June},
issn = {2228-6616},
pages = {87--110},
numpages = {23},
keywords = {دعا، استجابت ، روایات، قرآن، محرومیت از اجابت .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات
%A رستمی, محمدحسن
%A معصومه طاهریان قادی
%J سراج منیر
%@ 2228-6616
%D 2019

[Download]