ششمین همایش بین المللی عمران معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار , 2021-03-10

عنوان : ( بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن )

نویسندگان: مهسا صادقی وزین , سید محسن کرابی , علی اخترپور , فرزاد دلیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع معدنی که از مهمترین پشتوان ههای توسعه صنعت هستند، با تولید حجم عظیمی از باطله همراه میباشند که به دلیل اثرات مخرب مختلف و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژ های است. نگران یهای مربوط به اثرات منفی زیس تمحیطی معدن تنها مربوط به دوره فعالیت آن نیست، بلکه مهمتر از آن تاثیراتی است که سا لها بعد میتواند بر روی محیط زیست داشته باشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که از باطله است. زهاب اسیدی معدن، زهابی (Acid Mine Drainage) در محل انباشت باطل ههای خشک ایجاد میگردد، تولید زهاب اسیدی پایین، غلظت بالای فلزات سنگین و مواد سمی است و هنگامی ایجاد میشود که پسماندهای غنی از سولفید در معرض اتمسفر قرار pH با گیرند. تاکنون رو شهای مختلفی برای کنترل زهاب اسیدی معدن ارائه شده است که با توجه به شرایط سایت معدن میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه انواع رو شهای متداول مدیریت زهاب اسیدی معدن شامل تصفیه پساب خروجی کارخانه، پوش شهای خاکی و Expert choice پوشش های آبی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با کمک نرم افزار مناس بترین روش احیای معدن انتخاب گردید. نتایج حاصل از مقایسه زوجی در این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش با اثرات مانع مویینگی بهترین روش برای احیا و بازسازی معدن خواهد بود

کلمات کلیدی

, AHP , مدیریت زهاب اسیدی معدن, مس سونگون, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084790,
author = {صادقی وزین, مهسا and کرابی, سید محسن and اخترپور, علی and فرزاد دلیری},
title = {بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی عمران معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {AHP ، مدیریت زهاب اسیدی معدن، مس سونگون، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن
%A صادقی وزین, مهسا
%A کرابی, سید محسن
%A اخترپور, علی
%A فرزاد دلیری
%J ششمین همایش بین المللی عمران معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
%D 2021

[Download]