کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-18

عنوان : ( پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور )

نویسندگان: سیدسجاد گل افشانی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه زلزله های گذشته نشان میدهد که جنبش زمین در نزدیک گسل دارای خصوصیات ویژهای میباشد، که این مشخصات با حرکت زمین در مناطق دور از گسل متفاوت است. بررسیها نشان دادهاست که حرکات زمین در مناطق نزدیک گسل تحت تاثیر عوامل جهتگیری شکست، ضربه پالسگونه و جابجایی ماندگار میباشد.از طرف دیگر کاهش فاصله تا کانون زلزله علاوه بر افزایش حداکثر شتاب لرزه، خصوصیات فرکانسی حرکت آزاد زمین را نیز متفاوت میسازد. بنابراین شناخت این نوع لرزهها و دستهبندی آنها میتواند در تحلیل لرزهای مدلهای سازهای و خاکی از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. در این پژوهش به بیان ویژگیهای لرزههای میدان نزدیک و میدان دور پرداخته میشود و در پایان برای جمعبندی و استفاده محققین به بیان دستهبندی برای این دو گروه لرزهای پرداخته میشود.

کلمات کلیدی

, میدان نزدیک, میدان دور, شتابنگاشت, جهتگیری شکست, گسلش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084791,
author = {گل افشانی, سیدسجاد and اخترپور, علی},
title = {پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میدان نزدیک، میدان دور، شتابنگاشت، جهتگیری شکست، گسلش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور
%A گل افشانی, سیدسجاد
%A اخترپور, علی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
%D 2018

[Download]