5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2017-12-26

عنوان : ( تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی )

نویسندگان: امید ظریف , علی اخترپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که موج زلزله بر بستر سنگی وارد میشود این موج تا رسیدن به سطح زمین دچار تغییراتی از جمله دوره تناوب و فرکانس می گردد، که با نزدیک شدن به سطح زمین فرکانس امواج وارده تشدید میشود. وجود لایه های خاک روانگرا باعث تغییراتی در پاسخ لرزهای زمین شده و در نتیجه در نظر گرفتن این لایهها در تحلیل ضرورت پیدا میکند. در این تحقیق به مدلسازی عددی پروفیل خاک همراه با لایهی روانگرا پرداخته شده است به این صورت که با موج زلزله به سنگ بستر اعمال شده و چگونگی تغییرات این موج تا سطح زمین مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مقایسه با حالتی که لایه خاک با قابلیت روانگرایی وجود نداشتهباشد، اهمیت در نظر گرفتن لایه های روانگرا مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, پاسخ لرزهای زمین, روانگرایی, فشار آب حفرهای, مدول برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084792,
author = {ظریف, امید and اخترپور, علی},
title = {تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی},
booktitle = {5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پاسخ لرزهای زمین، روانگرایی، فشار آب حفرهای، مدول برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی
%A ظریف, امید
%A اخترپور, علی
%J 5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development
%D 2017

[Download]