چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی , 2017-10-13

عنوان : ( شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی )

نویسندگان: اشکان اسلامیان , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر تحقیقات صورت گرفته روی بتن آسفالتی به عنوان روکش جاده ها و محوطه فرودگاهها صورت گرفته است که در آن تأثیر بارگذاری دینامیکی ترافیک روی رفتار مصالح و دوام آنها مطالعه شده است. تحقیقات کمی وجود دارند که به بررسی رفتار دینامیکی بتن آسفالتی به عنوان پرده آببند در سازه های هیدرولیکی (رویه بالادست یا هسته داخلی سدهای خاکی) میپردازند. رفتار دینامیکی مخلوطهای آسفالتی مورداستتفاده در ساز ه های هیدرولیکی به عوامل بسیار متعددی وابسته است ازجمله طرح اختلاط، روش تراکم، دما، فرکانس بارگذاری، سطح تنش و کرنش و.. . رفتار مکانیکی مصالح بتن آسفالتی که تحت شرایط ا ستاتیکی میتواند کاملاً پیچیده با شد طبعاً در شرایط بارگذاری دینامیکی بسیار پیچیده تر خواهد بود، جهت مدل سازی عددی و بررسی رفتار دینامیکی ساز ه های هیدرولیکی نیاز است تا شاخصهای دینامیکی آسفالت تحت آزمون سه محور ی دینامیکی تعیین گردد به عبارت دیگر تعیین و توسعه مدل رفتاری دینامیکی جدیدی موردنظر نیست، بلکه هدف اصلی تعیین و صحت سنجی شاخصهای دینامیکی مخلوطهای آ سفالتی شامل ???????????????? (مدول برشی حداکثر ، منحنی ????/???????????????? و Damping )منحنی میرایی بر اساس مدلهای الاستیسیته – پلاستیسیته غیرخطی متداول است.

کلمات کلیدی

, بتن آسفالتی, سازه هیدرولیکی, مدل رفتاری, نرم افزار Flac , آزمون سه محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084793,
author = {اسلامیان, اشکان and اخترپور, علی},
title = {شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن آسفالتی، سازه هیدرولیکی، مدل رفتاری، نرم افزار Flac ، آزمون سه محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی
%A اسلامیان, اشکان
%A اخترپور, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
%D 2017

[Download]