کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-10

عنوان : ( بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی )

نویسندگان: نرگس سلیمانیان , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر به منظور ساخت نمونه های بازسازی شده ی ماسه در دانسیته های مختلف برای شبیه سازی زمین در شرایط واقعی و انجام برخی آزمایشات، از روش بارش ماسه استفاده میشود. در این تحقیق از ماسه استاندارد سیلیسی شکسته فیروزکوه که به اختصار ماسه 161 نامیده میشود و روش تلفیقی بارش پردهای و بارش با الک پخش کننده استفاده شده است. در این سیستم دریچه بارش از پرده هایی با قطرهای مختلف، برای ایجاد شدت بارشهای متفاوت ساخته شده است و برای افزایش درصد تراکم و یکنواختی از الک پخش کننده استفاده شده است. این سیستم قادر به تولید نمونه آزمایشگاهی در تراکمهای نسبی 11 الی 1/49 درصد میباشد، همچنین این سیستم توانایی تولید نمونه هایی با یکنواختی زیاد دارد. برای بررسی مطلوبیت دستگاه بارش پیشنهادی، مجموعه ای از آزمایشها انجام شده است. نتایج نشان میدهد برای این نوع ماسه با افزایش عرض پرده، تراکم نسبی کاهش مییابد و با افزایش ارتفاع بارش، تراکم نمونه افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, بازسازی نمونه های ماسه ای, بارش پرده ای, تراکم نسبی, شدت بارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084801,
author = {سلیمانیان, نرگس and اخترپور, علی},
title = {بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی},
booktitle = {کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بازسازی نمونه های ماسه ای، بارش پرده ای، تراکم نسبی، شدت بارش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی
%A سلیمانیان, نرگس
%A اخترپور, علی
%J کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
%D 2018

[Download]