مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی ارتعاشات ناشی از جریان باد بر روی سازه بلندمرتبه و کنترل بهینه آن توسط میراگر جرمی تنظیم شده با درنظر گرفتن اثرات گردابه ها و مطالعه پارامترهای مهم تاثیرگذار بر آن )

نویسندگان: علی آجیلیان ممتاز , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر روش های تحلیل سازه بهبود یافته و مهندسین قادر به ساخت سازه های مرتفع شده اند. در احداث ساختمان های بلند بایستی توجه داشت که افزایش ارتفاع اغلب با افزایش نرمی سازه همراه است که سبب افزایش حساسیت سازه نسبت به نیروهای پویا همچون باد می شود. در پژوهش حاضر به بررسی پدیده نوسان های ناشی از جریان باد بر ساختمان های بلندمرتبه با درنظر گرفتن اثرات گردابه های حاصل از جریان سیال و همچنین کنترل این پدیده پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا معادلات کوپل حاکم بر سازه، گردابه های حاصل از جریان سیال و میراگر جرمی تنظیم شده معرفی و مقادیر ضرایب آن ها بر اساس مشخصات آسمان خراش ACT استخراج و در نرم افزار MATLAB حل می شوند. بعد از اعتبارسنجی نتایج، تاثیر جریان باد با پروفیل های مختلف با درنظر گرفتن گردابه ها و استفاده از میراگر جرمی، تحلیل و بررسی می شوند و با نتایج حالت بدون درنظر گرفتن اثرات گردابه ها مقایسه می شوند و محدوده عملکرد بهینه میراگر جرمی مشخص می شود. در انتها نیز به بررسی موردی پارامترهای مهم تاثیرگذار بر این پدیده، مانند نسبت جرمی و سرعت جریان باد، پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات, گردابه, سازه بلندمرتبه, میراگر جرمی تنظیم شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084833,
author = {آجیلیان ممتاز, علی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {بررسی ارتعاشات ناشی از جریان باد بر روی سازه بلندمرتبه و کنترل بهینه آن توسط میراگر جرمی تنظیم شده با درنظر گرفتن اثرات گردابه ها و مطالعه پارامترهای مهم تاثیرگذار بر آن},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2020},
volume = {50},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5148},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {ارتعاشات، گردابه، سازه بلندمرتبه، میراگر جرمی تنظیم شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتعاشات ناشی از جریان باد بر روی سازه بلندمرتبه و کنترل بهینه آن توسط میراگر جرمی تنظیم شده با درنظر گرفتن اثرات گردابه ها و مطالعه پارامترهای مهم تاثیرگذار بر آن
%A آجیلیان ممتاز, علی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2020

[Download]