اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (20), سال (2020-12) , صفحات (1-32)

عنوان : ( تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران )

نویسندگان: رها سادات رمضانیان , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی , محمدحسین مهدوی عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دغدغه های صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه گذاری پس اندازهای خرد بیمه شدگان در حوزه های مختلف می باشد. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه-گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده های تحقیق به-صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه گذاری های بورسی این صندوق را تشکیل می دهند. همچنین، گروه های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه گذاری ها» و «فلزات اساسی»، به ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه های «بانک ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده اند. نتایج برآورد مدل تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی می باشد. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری های بورسی، این صندوق می بایست سهم سرمایه-گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه گذاری ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه گذاری در «شرکت های چندرشته ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, پرتفوی سرمایه گذاری, صنایع بورسی, صندوق تأمین اجتماعی, مدل مارکویتز, مدل VaR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084845,
author = {رمضانیان, رها سادات and احمدی شادمهری, محمدطاهر and رزمی, سید محمدجواد and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2020},
volume = {27},
number = {20},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {پرتفوی سرمایه گذاری، صنایع بورسی، صندوق تأمین اجتماعی، مدل مارکویتز، مدل VaR.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران
%A رمضانیان, رها سادات
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A رزمی, سید محمدجواد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2020

[Download]