آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (27-37)

عنوان : ( مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS )

نویسندگان: پریسان طاهریان , حسین انصاری , کامران داوری , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، به منظور ارزیابی تغییرات کیفیت آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور تحت سناریوهای مختلف از کدهایMODFLOW و MT3DMS استفاده شد. در مرحله شناخت آبخوان و تهیه مدل مفهومی، مشخص شد افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود آبرفت ریزدانه و کانی‌های تبخیری در حاشیه دشت و آب برگشت کشاورزی می‌باشد. مدل جریان آب‌زیرزمینی در شرایط ناماندگار برای دوره 10 ساله مهرماه 1380 تا شهریورماه 1390 واسنجی و برای یک دوره 4 ساله (مهرماه 1390 تا شهریورماه 1394) صحت سنجی شد. خطای مدل جریان در دوره واسنجی و صحت‌سنجی (برحسب RMSE) به ترتیب 92/1 و 65/1متر بود. همچنین خطای مدل انتقال جرم برای دوره 14 ساله شبیه‌سازی در حدود 78/1 میلی‌گرم در لیتر بود. در مرحله بعد، اثر دو سناریوی ادامه روند کنونی و شرایط 40 درصد کاهش برداشت از آبخوان تا سال 1404 پیش‌بینی شد. تحت سناریوی یک و ادامه روند کنونی تا افق 1404، هیدروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افت 79/0 متر در سال نشان داد و شوری آب‌زیرزمینی بطور پیوسته افزایش می‌یابد. تحت سناریوی دوم که هدف آن کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیدن به وضعیت تعادلی در بیلان آب زیرزمینی بود، برداشت از همه چاه‌های آبخوان به اندازه 40 درصد کاهش یافت. نتایج نشان داد با اینکه میانگین سطح آب در آبخوان افت نمی‌کند، اما شوری آب‌زیرزمینی همچنان افزایشی است البته با نرخی به اندازه 50 درصد کمتر از سناریوی اول. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که کاهش برداشت از آبخوان با نرخ یکسان برای همه چاه‌های بهره‌برداری ممکن است اهداف مدیریت منابع آب را برآورده نکند و برای مدیریت آبخوان نیاز به اطلاعات توزیعی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی ریاضی انتقال جرم در آبخوان, شوری آب‌زیرزمینی, MODFLOW, MT3DMSدشت نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084846,
author = {طاهریان, پریسان and انصاری, حسین and داوری, کامران and ضیائی, علی نقی and بهشتی, علی اصغر},
title = {مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2021},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {27--37},
numpages = {10},
keywords = {مدلسازی ریاضی انتقال جرم در آبخوان، شوری آب‌زیرزمینی، MODFLOW،MT3DMSدشت نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS
%A طاهریان, پریسان
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%A ضیائی, علی نقی
%A بهشتی, علی اصغر
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2021

[Download]