مدیریت فردا, دوره (19), شماره (65), سال (2021-4) , صفحات (241-254)

عنوان : ( کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )

نویسندگان: محمدحسین دهنوی , علی شیرازی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق، در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد و بر اساس استراتژی تحلیل محتوا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده و تحلیل آنها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی قراردادی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جهموری اسلامی ایران در منطقه خراسان رضوی می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و کفایت نمونه گیری، 19 نفر از کارکنان این شرکت مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که پیشایندهای جو عاطفی سازمان را می توان در قالب هفده مقوله زیر دسته بندی نمود: ویژگیهای مدیران، شایسته سالاری، احترام به کارکنان، اعتبار شرکت، احزاب سیاسی، منفعت شخصی ، سیستم رتبه بندی، خصوصی سازی، قوانین اداری، سیستم جبران خدمت، اخلاق سازمانی، محیط خارجی سازمان، عدالت سازمانی، مدیریت دانش، تعارض، نوع کار، و گردش شغلی. شناخت این پیشایندها به مدیران سازمان کمک می کند که جو عاطفی سازمان را مطابق با اهداف کلان نظام مقدس جهموری اسلامی ایران هدایت نمایند.

کلمات کلیدی

, جو سازمانی 1 جو عاطفی سازمان 2, تحلیل محتوای کیفی 3 , عواطف 4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084874,
author = {دهنوی, محمدحسین and شیرازی, علی and ناظمی, شمس الدین and رحیم نیا , فریبرز},
title = {کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2021},
volume = {19},
number = {65},
month = {April},
issn = {2228-6048},
pages = {241--254},
numpages = {13},
keywords = {جو سازمانی 1 جو عاطفی سازمان 2، تحلیل محتوای کیفی 3 ، عواطف 4},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
%A دهنوی, محمدحسین
%A شیرازی, علی
%A ناظمی, شمس الدین
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2021

[Download]