پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (35), شماره (3), سال (2021-10) , صفحات (373-387)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرز )

نویسندگان: مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , عبدالله درپور سرخ سرایی , سلمان رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر شاخص‌های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه - چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف-های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل الگوی کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه ای در دو سطح کشت مخلوط بین ردیفی و کشت مخلوط درون ردیفی و نسبت کشت مخلوط در پنج سطح شامل 75: 25، 50: 50، 25: 75 و کشت خالص دو گیاه پنبه و چغندر علوفه‌ای به‌عنوان عامل اصلی و تداخل علف‌های هرز در دو سطح شامل وجین و عدم وجین تمام‌ فصل علف هرز به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر الگوی کشت مخلوط و برهمکنش الگوی کشت و نسبت‌های کاشت مخلوط پنبه – چغندر علوفه‌ای بر تراکم و وزن خشک کل علف‌های هرز معنی‌دار نبود، اما اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط پنبه – چغندر علوفه‌ای بر وزن خشک کل علف های هرز معنی‌دار بود. در نسبت کشت 25: 75 از پنبه- چغندر علوفه ای، وزن خشک علف های هرز پایین تر از سایر نسبت‌های اختلاط بود. در شرایط تداخل و یا عدم تداخل علف های هرز، حداقل 50 درصد کاهش در عملکرد وش پنبه و 83 درصد کاهش در عملکرد ریشه چغندر علوفه‌ای در شرایط کشت مخلوط، در مقایسه با کشت خالص هر یک از گیاهان مشاهده شد. دو شاخص نسبت برابری زمین و کاهش عملکرد واقعی نشان‌دهنده برتری کشت خالص پنبه نسبت به کشت مخلوط بود، ولی شاخص مجموع ارزش نسبی بیان‌کننده برتری کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه‌ای نسبت به کشت خالص پنبه بود. به‌طوری‌که کاشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای با نسبت 75:25 موجب شد در شرایط حضور و عدم حضور علف هرز مجموع ارزش نسبی به ترتیب 5/2 و 6/8 برابر کشت خالص پنبه افزایش یابد. شاخص های رقابتی شامل ضریب ازدحام نسبی، نسبت رقابت و شاخص غالبیت نشان دادند که چغندر علوفه ای نسبت به پنبه از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار بود. به‌طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که کشت مخلوط پنبه -چغندر علوفه ای به‌صورت جانشینی، فقط از نظر یکی از شاخص‌های ارزیابی کشت مخلوط (مجموع ارزش نسبی) مناسب بود و درمجموع قابل توصیه نیست.

کلمات کلیدی

, سری های جانشینی, عملکرد وش, مجموع ارزش نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084875,
author = {راستگو, مهدی and اسدی, قربانعلی and درپور سرخ سرایی, عبدالله and رحیمی, سلمان},
title = {ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرز},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2021},
volume = {35},
number = {3},
month = {October},
issn = {2980-8170},
pages = {373--387},
numpages = {14},
keywords = {سری های جانشینی، عملکرد وش، مجموع ارزش نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرز
%A راستگو, مهدی
%A اسدی, قربانعلی
%A درپور سرخ سرایی, عبدالله
%A رحیمی, سلمان
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2021

[Download]