آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (637-649)

عنوان : ( بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک )

نویسندگان: پویا پارسایی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسا، فاای سبز، فاضب، کلروفیل

کلمات کلیدی

, پسا, فاای سبز, فاضب, کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084900,
author = {پویا پارسایی and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {637--649},
numpages = {12},
keywords = {پسا، فاای سبز، فاضب، کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک
%A پویا پارسایی
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]