پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (2), شماره (6), سال (2019-3) , صفحات (89-104)

عنوان : ( برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSR )

نویسندگان: محمدجواد گرجی پور , حسن تحصیلی , یوسف محنت فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمیــن انــرژی یکــی از مهمتریــن زمینــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هــر کشــور اســت و بــه عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی برنامه ریــزی توســعه مطــرح گردیــده اســت. تابــع تقاضــای گازوییــل نیــز در بخــش حمــل ونقــل بازتــاب و نمایان گــر احتیاجــات مصرف-کننــدگان انــرژی از ایــن سیســتم می باشــد. لــذا در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش رگرســیون حداقــل مربعــات جزئــی( PLSR) بــه بــرآورد و پیش بینــی تقاضــای گازوییــل و بررســی میــزان آثــار متغیرهــا (یارانــه گازوییــل، تولیــد ناخالــص داخلــی، جمعیــت و نــرخ شــهر نشــینی) در بخــش حمــل ونقــل پرداختــه شــد. خلاصــه یافته هــا در ایــن مطالعــه، بیــان مــی دارد، تولیــد ناخالــص داخلــی، جمعیــت، نــرخ شهرنشــینی ویارانــه گازوییــل اثــر مثبــت و معنــی داری بــر روی تقاضــای گازوییــل در بخــش حمــل نقــل دارد، نتایــج نشــان می دهــد کــه نــرخ شهرنشــینی بیشــترین و یارانــه انــرژی کمتریــن اثــر را دارا مــی باشــد. همچنیــن بــرآورد تابــع تقاضــای گازوییــل در بخــش حمــل و نقل و پیش بینــی آن در ســال 1400 بیانگــر آن اســت کــه میــزان تقاضــای گازوئیل بــه طــور متوســط 5/2 درصــد در سال رشــد خواهــد داشــت.

کلمات کلیدی

, انرژی, تقاضای گازوئیل, رگرسیون حداقل مربعات جزئی, حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084915,
author = {گرجی پور, محمدجواد and تحصیلی, حسن and یوسف محنت فر},
title = {برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSR},
journal = {پژوهش های اقتصاد صنعتی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2476-7077},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {انرژی، تقاضای گازوئیل، رگرسیون حداقل مربعات جزئی، حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSR
%A گرجی پور, محمدجواد
%A تحصیلی, حسن
%A یوسف محنت فر
%J پژوهش های اقتصاد صنعتی
%@ 2476-7077
%D 2019

[Download]