مهندسی صنایع و مدیریت, دوره (37.1), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (71-82)

عنوان : ( طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندی )

نویسندگان: علیرضا پویا , علی یگانه , سمیه فدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه بندی

کلمات کلیدی

, نمودار کنترل چند متغیره, نمودار کنترل T2هتلینگ, تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084918,
author = {پویا, علیرضا and یگانه, علی and فدایی, سمیه},
title = {طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندی},
journal = {مهندسی صنایع و مدیریت},
year = {2021},
volume = {37.1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2676-4741},
pages = {71--82},
numpages = {11},
keywords = {نمودار کنترل چند متغیره، نمودار کنترل T2هتلینگ، تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندی
%A پویا, علیرضا
%A یگانه, علی
%A فدایی, سمیه
%J مهندسی صنایع و مدیریت
%@ 2676-4741
%D 2021

[Download]