مشکوه, دوره (39), شماره (148), سال (2020-12) , صفحات (97-116)

عنوان : ( بررسی رویکرد تفسیر»مشکاة«محمدعلی انصاری )

نویسندگان: حسین براتی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسییر مشکةا اثیری از محمی.عل انصیاری اتیک یا تیا نهس هفی. جلی. از اس یا چیا رتییی. اتییک رویکییرد مملییف، شییف معنییای ایییا در جهییک ت ییی ن هیی.ق رییراس؛ یعنیی اتییک مکتییب تفسیییری او را اییی. ادامییۀ را مفسییران هم:ییهس تیی واری در » هیی.ای آری « مواهب الرحمن و لاغ در آلاء الرحمن دانسک یا رنیو و بیهی م اضیو لغیهی و واژگیان بیر اسها غل ا دارد تیع مملیف بیر اس اتیک تیا یا تهجیا یا ت صصیش در واژ شناتی ، ا ی.ا یا پییردات ن ییا معنییای هییر واژ ییا او لاغییک رییراس اشییار نیی. وی در تفسیییر ایییا از تمییا ظرفیک های ادب ، عقل ، علم ، تربی ، عرفان ، اج ماع و مک م گیرد تا مطالیب را برای م ا ب ا عینیک دراورد؛ از این رو ای. این تفسیر را از جملا تفاتیر اج هادی-جامع نامی. ات فاد از اشعار عرب و فارت نی در ایین تفسییر، فیراواس یا چشیم می تیهرد مملیف مشککةا ، روایییا تفسیییری و غیییر تفسیییری سیییاری را ذ ییر میی نیی. و نآییاه گسیی رد ییا نهج البلاغه نی دارد

کلمات کلیدی

, تفسیر مشکاه, انصاری, روش تفسیری, مکتب تفسیری, علوم قرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084920,
author = {براتی, حسین and رستمی, محمدحسن},
title = {بررسی رویکرد تفسیر»مشکاة«محمدعلی انصاری},
journal = {مشکوه},
year = {2020},
volume = {39},
number = {148},
month = {December},
issn = {1683-8033},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {تفسیر مشکاه، انصاری، روش تفسیری، مکتب تفسیری، علوم قرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکرد تفسیر»مشکاة«محمدعلی انصاری
%A براتی, حسین
%A رستمی, محمدحسن
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2020

[Download]