تعامل انسان و اطلاعات, دوره (7), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (27-44)

عنوان : ( ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیب )

نویسندگان: الهام مظاهری حسین ابادی , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی، انواع رفتار استفاده و پیامدهای استفاده از این شبکه‌ها می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش به بررسی کیفی پژوهش‌های قبلی در حوزه شبکه‌های اجتماعی سازمانی با استفاده از روش فرا‌ترکیب پرداخته شده است. از مجموع 470 منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب، 30 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بود. یافته‌ها: در نتیجه ترکیب یافته‌ها، 52 کد و 10 مفهوم اصلی (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی و عوامل مربوط به وظیفه، استفاده فعال و استفاده انفعالی، پیامدهای سطح فردی، سطح گروهی و سطح سازمانی) شناسایی شدند. در نهایت سه مقوله تحت عنوان عوامل موثر بر استفاده، رفتار استفاده و پیامدهای استفاده شناسایی گردید که مفاهیم عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی و عوامل مربوط به وظیفه به عنوان عوامل موثر بر استفاده و نیز مفاهیم استفاده فعال و استفاده انفعالی در مقوله رفتار استفاده طبقه‌بندی گردید. به علاوه سطح فردی، سطح گروهی و سطح سازمانی نیز به عنوان مفاهیم مرتبط با مقوله پیامدهای استفاده طبقه‌بندی شدند. در میان سه مقوله احصا شده، مقوله عوامل موثر بر استفاده سهم موضوعی بیشتری را به خود اختصاص داده و مقوله پیامدها و مفاهیم آن نسبت به دو مقوله دیگر کمتر مورد توجه تحقیقات پیشین بوده است. نتیجه گیری: سازمان‌ها می‌توانند از نتایج این پژوهش برای تشویق بیشتر کارکنان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی بهره ببرند و در نتیجه به پیامدهای ناشی از آن دست یابند.

کلمات کلیدی

, شبکه اجتماعی سازمانی, رفتار استفاده, پیامدهای استفاده, اشتراک گذاری دانش, فراترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084924,
author = {مظاهری حسین ابادی, الهام and مهرآیین, محمد},
title = {ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیب},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۴۲۳-۷۴۱۸},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {شبکه اجتماعی سازمانی، رفتار استفاده، پیامدهای استفاده، اشتراک گذاری دانش، فراترکیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیب
%A مظاهری حسین ابادی, الهام
%A مهرآیین, محمد
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ ۲۴۲۳-۷۴۱۸
%D 2020

[Download]