مطالعات حقوق انرژی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (93-113)

عنوان : ( منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمدموسی مطلبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالة پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوز ههای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرک تهای بی نالمللی در مقابل اهداف و منافع آ نها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخان های و نیز پیمایشی با مصاحبة ساختارمند با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان م یدهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزة درآمدها و هزین هها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهر هبرداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر م یگیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرک تها، حوزة درآمدها و هزین هها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل م یشود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است

کلمات کلیدی

, اهداف قراردادی, تعارض منافع, قرارداد نفتی, منافع قراردادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084941,
author = {سلیمی فر, مصطفی and ابراهیمی سالاری, تقی and مطلبی, سیدمحمدموسی},
title = {منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز},
journal = {مطالعات حقوق انرژی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3140},
pages = {93--113},
numpages = {20},
keywords = {اهداف قراردادی، تعارض منافع، قرارداد نفتی، منافع قراردادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مطلبی, سیدمحمدموسی
%J مطالعات حقوق انرژی
%@ 2538-3140
%D 2019

[Download]