مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (52), سال (2021-3) , صفحات (75-96)

عنوان : ( بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستان )

نویسندگان: محمد صادق محمدی , مصطفی کریم زاده , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول انجام گرفته است همچنین با ارائه مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده ازرگرسیون لاجیت درصددکمک به افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری می باشد. به این منظور از نمونه ای شامل 250 مشتری خوش حساب و 100 مشتری بدحساب از میان مشتریانی که تسهیلات دریافت نموده اند انتخاب شدند. براساس شاخص های آماری از بین 11 متغیر ابتدایی در نهایت 7 متغیرکه دارای اثر معناداری برریسک اعتباری مشتریان بودند شناسایی و پس از بررسی معناداری کل رگرسیون با استفاده از آمار LR در سطح معناداری 5 درصد مدل نهایی توسط آنها برازش شد. نتایج نشان دادکه متغیرهای درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس برریسک اعتباری و متغیر توضیحی مبلغ وام اثر مستقیم برریسک اعتباری دارند. نکته متفاوت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش ها بررسی متغیرهای رابطه وام گیرنده با ضامن و سرمایه تحت ضمانت ضامن و بررسی تاثیرآنها بر احتمال نکول توسط مشتری می باشدکه مشاهد شد اثر معکوس بر ریسک اعتباری دارند.

کلمات کلیدی

احتمال نکول ریسک اعتباری اولین بانک قرضه های کوچک مدل لاجیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084950,
author = {محمدی, محمد صادق and کریم زاده, مصطفی and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستان},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2021},
volume = {4},
number = {52},
month = {March},
issn = {1735-9910},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {احتمال نکول ریسک اعتباری اولین بانک قرضه های کوچک مدل لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستان
%A محمدی, محمد صادق
%A کریم زاده, مصطفی
%A بهنامه, مهدی
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2021

[Download]