پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (9), شماره (17), سال (2020-12) , صفحات (181-200)

عنوان : ( سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار )

نویسندگان: اعظم السادات حسینی , سهیلا پیروزفر , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمنابع دینی اعم از آیات وروایات، طیف گسترده ای از آموزه ها بیانگر تأثیرعقل،علم و تفکر بر کنش های انسانی است چنان که آیه «لو کنّا نسمع أونعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر»به روشنی منشأ اعمال دوزخیان را اجتناب از به کارگیری تفکر وتعقل می داند وآیه«هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» تنها معیار ارزش گذاری انسان ها را علم ایشان می داند. از سویی دیگر آیه 84 سوره اسراء اساس همه رفتارها را «شاکله» دانسته است. گرچه لغت شناسان مفهوم «شباهت» را به عنوان معنای محوری ریشه«شکل» برگزیده اند، اما پژوهش حاضر با جستار جایگاه ذهن وعلم در این ریشه بر اساس روش معنا شناسی تاریخی ومطالعات ریشه شناختی ، ذهن و مفاهیم مربوط به آن همچون تفکر وتعقل را از محوری ترین مفاهیم ریشه «شکل» یافته است. همچنین با تبیین برخی معادل های پر تکرارتفسیری برای \\\\\\\"شاکله \\\\\\\"همچون نیت، ناحیه ، ملکه و... به چگونگی ارتباط آنها با علم وتفکر دست یافته است و ازین رهگذربر پیوند مفهوم «شاکله» با علم وتفکرتأکید دارد.

کلمات کلیدی

, شکل, شاکله, ذهن؛ شباهت, ریشه‌شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084959,
author = {حسینی, اعظم السادات and پیروزفر, سهیلا and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2020},
volume = {9},
number = {17},
month = {December},
issn = {2322-3804},
pages = {181--200},
numpages = {19},
keywords = {شکل، شاکله،ذهن؛ شباهت، ریشه‌شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار
%A حسینی, اعظم السادات
%A پیروزفر, سهیلا
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2020

[Download]