غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (207-2013)

عنوان : ( مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهتاب معظمی , سمانه فراحتی , معصومه بهره مند , فاطمه صادق اقبالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سیستم آنتی‌اکسیدانی بدن که وظیفه مقابله با اثرات مخرب اکسیدان‌ها را به عهده دارد، می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی؛ از جمله تمرینات ورزشی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی دو برنامه تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنتی‌اکسیدانی زنان میانسال دارای اضافه وزن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 30 زن غیر فعال چاق و دارای اضافه وزن به طور تصادفی در سه گروه تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی و گروه کنترل تقسیم شدند. دو برنامه تمرینی به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه اجرا شدند. پیش از آغاز و پس از اتمام دوره تمرینی؛ اندازه‌گیری مقادیر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی، سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید در نمونه‌های خون آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق روش اندازه‌های تکراری و تی استیودنت همبسته در سطح معنی‌داری تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در گروه‌های تمرین تداومی و تمرین تناوبی شدید افزایش معناداری یافته است . هم‌چنین تفاوت معناداری در شاخص‌های مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز آزمودنی‌ها مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: دوازده هفته تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط یا تناوبی شدید، باعث افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام می‌شود که می‌تواند در کاهش خطر بروز آتروسکلروزیس و بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد.

کلمات کلیدی

, استرس اکسیداتیو, تمرین تناوبی با شدت بالا, تمرین تداومی با شدت متوسط, آنتی‌اکسیدان, اضافه وزن و چاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085023,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and معظمی, مهتاب and سمانه فراحتی and بهره مند, معصومه and فاطمه صادق اقبالی},
title = {مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2020},
volume = {22},
number = {3},
month = {September},
issn = {1683-4844},
pages = {207--2013},
numpages = {1806},
keywords = {استرس اکسیداتیو، تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین تداومی با شدت متوسط، آنتی‌اکسیدان، اضافه وزن و چاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A معظمی, مهتاب
%A سمانه فراحتی
%A بهره مند, معصومه
%A فاطمه صادق اقبالی
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2020

[Download]