پژوهش آب در کشاورزی, دوره (34.4), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (623-615)

عنوان : ( بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه )

نویسندگان: معصومه متانت , حسین بانژاد , مصطفی قلی زاده , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر مدت زمان قرارگیری آب در میدان مغناطیسی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه تربچه، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آب مقطر (شاهد)، آب مقطر مغناطیس شده با مدت زمان 30 دقیقه و یک ساعت با شدت میدان 6/0 تسلا بود. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی با مدت زمان یک ساعت به­ترتیب باعث افزایش 29% 46%، 46%، 43%، 19% و 82% در سطح برگ، محیط غده، کلروفیل a، کارتنوئید، وزن تر اندام هوایی و وزن خشک غده شد. همچنین این تیمار باعث افزایش حدود صددرصدی در حجم و وزن تر غده گردید. با توجه به نتایج به­دست آمده مدت زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان مغناطیسی می­تواند روشی تاثیرگذار بر عملکرد گیاه تربچه باشد.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی, سطح برگ , محتوای کارتنوئید, محتوای کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085047,
author = {متانت, معصومه and بانژاد, حسین and قلی زاده, مصطفی and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2021},
volume = {34.4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7140},
pages = {623--615},
numpages = {-8},
keywords = {آب مغناطیسی، سطح برگ ، محتوای کارتنوئید، محتوای کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه
%A متانت, معصومه
%A بانژاد, حسین
%A قلی زاده, مصطفی
%A گلدانی, مرتضی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2021

[Download]