آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (5), سال (2021-1) , صفحات (1549-1538)

عنوان : ( بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری )

نویسندگان: بهاره شاهدی , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب مغناطیسی با افزایش تحریک بذر برای جوانه‌زنی و افزایش سرعت و قدرت رشد گیاه باعث افزایش تولید خالص گیاه می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر بهره‌وری آب و جوانه‌زنی و عملکرد گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط کم-آبیاری در دو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول تیمارها شامل سه سطح آب مغناطیسی (آب معمولی به عنوان تیمار شاهد، آب مغناطیسی با شدت 3/0 تسلا، آب مغناطیسی با شدت 6/0 تسلا) و 7 پتانسیل رطوبتی (پتانسیل 0 ، 1/0 - ، 3/0 -، 1- ، 3 -، 6 - و 9 – بار) و در آزمایش دوم چهار سطح کم‌آبیاری شامل آبیاری 100 درصد، آبیاری 80 درصد، آبیاری 60 درصد و آبیاری 40 درصد بود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از تیمار خشکی باعث کاهش صفات جوانه‌زنی گیاه شامل شاخص بنیه بذر، درصد و سرعت جوانه‌زنی، وزن تر و خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه شد. استفاده از آب مغناطیسی باعث افزایش عملکرد گیاه اسفناج و کاهش اثرات منفی ناشی از کم‌آبیاری شد. به‌طور کلی‌ نتایج حاکی از افزایش 25 و 31 درصدی صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، افزایش 41 درصدی سطح برگ، افزایش 36 و 20 درصدی وزن تر و خشک ریشه، افزایش 24 درصدی حجم ریشه، افزایش 11 درصدی محتوی نسبی آب برگ، کاهش 33 درصدی پرولین، افزایش شاخص بهره‌وری آب بود. استفاده از کم-آبیاری نیز باعث بهبود صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و شاخص بهره‌وری آب شد.

کلمات کلیدی

, اسفناج, بهره‌وری‌آب, پلی‌اتیلن‌گلایکول, کم‌آبیاری, میدان مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085049,
author = {شاهدی, بهاره and بانژاد, حسین and گلدانی, مرتضی and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2021},
volume = {14},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {1549--1538},
numpages = {-11},
keywords = {اسفناج، بهره‌وری‌آب، پلی‌اتیلن‌گلایکول، کم‌آبیاری، میدان مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری
%A شاهدی, بهاره
%A بانژاد, حسین
%A گلدانی, مرتضی
%A قلی زاده, مصطفی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2021

[Download]