گردشگری و توسعه, دوره (2), شماره (9), سال (2020-8) , صفحات (15-31)

عنوان : ( ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , نرگس حاجمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است مهم ترین عوامل در توسعه گردشگری الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران را شناسایی نماید. بعد از جمع آوری و بررسی کلیه مطالعات پیشین مرتبط به موضوع، عوامل موثر برتوسعه گردشگری الکترونیک استخراج وسپس به وسیله تیم تصمیم خبرگان ارزیابی وتعدیل گردیدند. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، مدل مفهومی پژوهش و همچنین روابط بین آن‌ها شناسایی گردید. در نهایت از بین 24 عامل شناسایی شده 10 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل شناسایی شدند که با محاسبه مقادیر، مهمترین معیارها بدین گونه است: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، تورهای مجازی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، وب سایت‌های گردشگری، امکان اطلاع رسانی مناسب تر، بانک‎های اطلاعاتی گردشگری. همچنین بر اساس شاخص عوامل: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، امکان اطلاع رسانی مناسب، بانک‌های اطلاعاتی گردشگری، اعتمادالکترونیکی و تحریم و فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه در نیمه مثبت نمودار عوامل علی قرار گرفته اند، جزء عواملی هستند که تأثیر بالایی بر سایر عوامل توسعه گردشگری دارند. معیارهای دیگر یعنی تورهای مجازی گردشگری، وب سایت‌های گردشگری، آمادگی الکترونیکی ایرانی‎ها در ارتباط با گسترش گردشگری مجازی و مجلات اینترنتی گردشگری در نیمه منفی نمودار واقع شده اند نشان از تاثیرپذیری بالای این عوامل دارد.

کلمات کلیدی

مدل مفهومی گردشگری الکترونیک روش دیمتل منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085064,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and نرگس حاجمندی},
title = {ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی},
journal = {گردشگری و توسعه},
year = {2020},
volume = {2},
number = {9},
month = {August},
issn = {۲۴۲۳-۵۰۷۵},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {مدل مفهومی گردشگری الکترونیک روش دیمتل منطق فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A نرگس حاجمندی
%J گردشگری و توسعه
%@ ۲۴۲۳-۵۰۷۵
%D 2020

[Download]