دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار , 2018-05-09

عنوان : ( شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روش AHP فازی )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , افشین شریعت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرمبه ارزیابی دارد. سازمانها برای اینکه از رقبا پیشی بگیرند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند بایستی عملکرد خودرا ارزیابی نمایند. اما سازمانها در جهت شناسایی این شاخص ها و اینکه کدام یک از این شاخص ها اولویت بیشتری دارند دچارتردید می باشند. لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش عملکرد سازمانی میباشد. ابتدا بابررسی تحقیقات پیشین، شاخص های سنجش عملکرد سازمانی شناسایی می گردد و سپس با استفاده از مدل کاپلان و نوترونشاخص های شناسایی شده در 4 بعد مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیند داخلی قرار می گیرند. در گام بعد پرسشنامه یمقایسات زوجی برای هر کدام از ابعاد طراحی و در اختیار 10 نفر به عنوان صاحب نظر و خبره قرار گرفت. شاخص ها با استفادهفازی اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که از بین چهار بعد مالی، مشتری، رشد ویادگیری و فرآیند داخلی، بعد مشتری دارای بیشترین وزن با 0/26 می باشد. از میان این معیارها کاهش هزینه (مالی)، رضایتمندی مشتری (مشتری)، افزایش انگیزه کارکنان (رشد و یادگیری) و پاسخگویی به مشتری و خدمات پس از فروش (فرآیندهای داخلی) دارای بیشترینوزن می باشند.

کلمات کلیدی

, عملکرد, ارزیابی عملکرد, تحلیل سلسه مراتبی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085068,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and افشین شریعت},
title = {شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روش AHP فازی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {عملکرد، ارزیابی عملکرد، تحلیل سلسه مراتبی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روش AHP فازی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A افشین شریعت
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
%D 2018

[Download]