هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2020-12-06

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز با نقش میانجی گرایانه نظامهای مدیریت منابع انسانی )مورد مطالعه: شرکت داروسازی ثامن مشهد( )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , پیمان پژند بیرجندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت منابع انسانی سبز، مهمترین رکن مدیریت سبز و اساسیترین مؤلفه پایداری سازمانی است که موجب همگرایی و همافزایی وجوه مختلف مدیریت سبز میشود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز 1 با نقش میانجی گرایانه نظامهای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان و مدیران شرکت داروسازی ثامن مشهد به تعداد 470 است که با استفاده از فرمول کوکران؛ 244 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 56 سوالی و برای آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری، تحلیل واریانس و رگرسیون و نرم افزار Amos و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که نظامهای مدیریت منابع انسانی نقش میانجی گرایانه در تاثیر عوامل اثرگذار و پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت داروسازی ثامن مشهد دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی سبز, نظامهای مدیریت منابع انسانی, شرکت داروسازی ثامن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085077,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and پیمان پژند بیرجندی},
title = {بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز با نقش میانجی گرایانه نظامهای مدیریت منابع انسانی )مورد مطالعه: شرکت داروسازی ثامن مشهد(},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت منابع انسانی سبز، نظامهای مدیریت منابع انسانی، شرکت داروسازی ثامن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز با نقش میانجی گرایانه نظامهای مدیریت منابع انسانی )مورد مطالعه: شرکت داروسازی ثامن مشهد(
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A پیمان پژند بیرجندی
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2020

[Download]