ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020) , 2020-09-09

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد( )

نویسندگان: حسین موفق حسن آبادی , امیر محمد فکور ثقیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در عرصه تجاری، هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از ابعاد کیفیت خدمات سروکوال میباشد. جامعه این تحقیق شامل 143 نفر از افرادی که بیش از 5 بار به هتلهای 5 ستاره مشهد مراجعه کردهاند و نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 104 نفر میباشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده به صورت توصیفی میباشد. دادهها مربوط به ابعاد سروکوال به صورت مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شده اند. و از پرسشنامه استاندارد پاراسورامان است. در این تحقیق پنج فرضیه با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار smart pls مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های جنسیت رابطه بین عوامل فیزیکی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند و فرضیه جنسیت رابطه بین اطمینان دهی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند و فرضیه جنسیت رابطه بین همدلی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند. مورد تایید قرار گرفت. اما فرضیههای جنسیت رابطه بین قابلیت اطمینان و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند و همچنین جنسیت رابطه بین پاسخگویی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند، رد شد.

کلمات کلیدی

رضایت مشتری؛ کیفیت خدمات؛ مدل سروکوال؛ هتل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085080,
author = {موفق حسن آبادی, حسین and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد(},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)},
year = {2020},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {رضایت مشتری؛ کیفیت خدمات؛ مدل سروکوال؛ هتل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد(
%A موفق حسن آبادی, حسین
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)
%D 2020

[Download]